meri rahe teri tak Auml AumlagravecedilyenagravecedilždegAuml Aumlagravecedilyenagravecedilž currenAuml AumlagravecedilyenagravecedilždegAuml Aumlagravecedilyenagr